L-Assocjazzjoni tal-Pulizija ta' Malta hija ekwivalenti ghall-Trade Union u hija mwaqqfa bis-sahha ta' Kapitlu 164 tal-ligijiet ta' Malta.

Fost l-ghanijiet taghha hemm li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xoghol tal-membri tal-Korp tal-Pulizija, tgholli l-livell intelletwali u morali tal-istess membri, trawwem l-izvilupp ta' relazzjonijiet u komunikazzjoni bejn l-istess membri u ex-membri u li ttejjeb il-benesseri tal-membri taghha u d-dipendenti taghhom.

L-Assocjazjoni taghti pariri, ghajnuna u assistenza lill-membri fi proceduri dixxiplinari.

Il-membri kollha tal-Korp tal-Pulzija ta' Malta huma awtomatikament membri tal-Assocjazzjoni.

Dritt ta' Union ghall-membri tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta.

Meta jidhlu fis-sehh l-emendi proposti sabiex il-membi tal-Korp, l-MPA se tigi rregistrata bhala Union INDIPENDENTI u AWTONOMA maghmula minn Pulizija ghall-Pulizija.

L-MPA ilha sa mill-2002, wehida tiggieled ghall-dan id-dritt u malli dan jigi fis-sehh, sejra tkompli l-hidma taghha ghall-gid tal-membri, bhala Union.

L-MPA hija kommessa li tkompli hidma sfieqa minghajr indhil.

L-Istatut ukoll sejjer jigi emendat sabiex jirifletti dawn ir-realtajiet godda.

Il-membri tal-Korp sejrin ikollhom id-dritt li jissiehbu fil-union tal-ghazla taghhom, u l-MPA (MPU bhala Union) sejra tkun hemmhekk sabiex tkun l-ghazla naturali ghall-dawn il-membri.

Sa mill 1955, l-MPA kienet protagonista
f'hafna tibdil li sar u hija stess ghaddiet
minn diversi tibdi, u dawn l-emendi,
sejrin ikunu process iehor fl-izvilupp
taghha.

meeting with dr.J.muscat
Comment Gerard

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player